Privātuma politika

I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1. SIA “Mer-ka-ba”, privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un, apstrādājot datu subjekta personas datus gan kā datu pārzinis, gan kā datu apstrādātājs.
2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē SIA “Mer-ka-ba” Klients sniedz personas datus interneta timekļu vietnē https://avtopodbor.lv vai elektroniski.
3. SIA “Mer-ka-ba” privātuma politika ir izstrādāta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atcel Direktīvas 95/46 / EC (Vispārējā datu aizsardzības regula) prasībām un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
4. SIA “Mer-ka-ba” privātuma politikā ir lietotas šādas definīcijas:
4.1. Sabiedrība (gan kā datu pārzinis, gan kā datu apstrādātājs) - SIA “Mer-ka-ba”, vienotais reģistrācijas nr. 40103159635, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Baloži, Šķūņu iela 10, LV-2112.
4.2. “Datu subjekts” - identificējama fiziska persona kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, (piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem).
4.3. “Apstrāde”- ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, (piemēram vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana).
4.4. “Apstrādātājs”-ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Sabiedrības (kā pārziņa) vārdā apstrādā personas datus.
4.5. “Saņēmējs” - ir fiziska kurai izpauž personas datus neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav, tai skaita arī datu pārzinis.
4.6. “Datu subjekta “piekrišana”- ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.
4.7. “Personas datu aizsardzības pārkāpums” - drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.
4.8. “Privātuma Politika” - SIA “Mer-ka-ba” privātuma politika, šī politika.
4.9. Vispārīgā datu aizsardzības regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
4.10. “Klients” – fiziskā persona, kura izsaka vēlēšanos izmantoе vai varētu izmantot Sabiedrības nodrošināto pakalpojumu, timekļa vai persona, kura ar Sabiedrību ir noslēgusi vai gatavojas noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu.
5. Klienta personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Sabiedrības noteiktiem personas datu apstrādes nolūkiem, juridiskajiem pamatiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
6. Sabiedrības Privātuma Politika ir attiecināma uz Sabiedrības veiktajiem Klientu personas datu apstrādes procesiem, un attiecība uz tiem tiek apstrādāti sekojošie personas dati uz sekojošiem juridiskajiem pamatiem:
6.1. Tīmekļa vietnē https://avtopodbor.lv - juridiskais pamats – datu subjekta piekrišana, apstrādājamie personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas dokumenta dati, lietotāja telefona numurs, lietotāja e-pasta adrese, lietotāja adrese, lietotāja ienākumu informācija.

II. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA
7. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Mer-ka-ba”, vienotais reģistrācijas nr. 40103159635, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Baloži, Šķūņu iela 10, LV-2112
8. Gadījumos, kad Sabiedrība ir datu apstrādātājs, realizējot datu subjekta tiesības Sabiedrība informē datu subjektu par Personas datu apstrādes pārziņa kontaktinformāciju.
9. Personas datu apstrādes Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@avtopodbor.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Sabiedrības juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šīs Politikas VI. Sadaļu.

III. PRIVĀTUMA POLITIKAS PIEMĒROŠANAS SFĒRA
10. Personas identifikācijas informāciju no Klientiem Sabiedrība var saņemt dažādos veidos, tai skaitā, kad Sabiedrības Klients apmeklē Sabiedrības tīmekļa vietnes, vai attiecībā uz citām tīmekļa vietnē pieejamām darbībām, pakalpojumiem vai resursiem. Klients Sabiedrības tīmekļa vietni izmanto anonīmi, tomēr atsevišķos gadījumos, piemērām nosūtot e-pastu Sabiedrībai timekļu vietnē, Klientam var tikt prasīts norādīt e-pasta adresi. Personas identifikācijas informāciju no klientiem Sabiedrība saņems tikai tad, ja pats Klients labprātīgi piekritīs šādas informācijas sniegšanai. Klienti vienmēr var atteikties sniegt personas identifikācijas informāciju, taču šajā gadījumā, viņi atsakās no konkrētu darbību veikšanas tīmekļa vietnē.
11. Brīdī, kad tiek uzsākta mijiedarbība ar Sabiedrības tīmekļa vietni, Sabiedrība par Klientu kā lietotāju var saņemt arī personu neidentificējošu informāciju.
12. Personu neidentificējošu informācija var būt pārlūkprogrammas nosaukums, datora veids un tehniskā informācija par savienojuma veidu ar Sabiedrības tīmekļa vietni.
13. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju izņemot:
13.1. Ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod Sabiedrības pakalpojuma ietvaros.
13.2.Saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu atbilstoši apstrādes nolūkam.
13.3. Atbilstoši noteiktajiem juridiskajiem pamatiem.
13.4. Arējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
13.5. Ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Sabiedrības likumīgās intereses.

IV. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS
14. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus šādiem nolūkiem:
14.1. pakalpojumu sniegšanai, proti, Klienta identificēšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai un/vai uzturēšanai, pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai, pakalpojuma lietošanas veicināšanai, iebildumu izskatīšanai un apstrādei, tīmekļa vietņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
14.2. biznesa plānošanai un analītikai, proti, statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, atskaišu sagatavošanai, riska vadības aktivitāšu ietvaros.
15. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem, bet neaprobežojoties ar tiem:
15.1. saskaņā ar Sabiedrības Klienta - datu subjekta piekrišanu;
15.2. likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Sabiedrības un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Sabiedrības leģitīmās (likumīgās) intereses;
15.3. juridiskais pienākums
16. Sabiedrības likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
16.1. veikt komercdarbību;
16.2. saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstiski un/vai elektroniski.
16.3. analizēt Sabiedrības tīmekļa vietņu, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
16.4. nodrošināt Sabiedrības pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
16.5. nodrošināt Sabiedrības normālas ikdienas darbības nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Sabiedrības vērtībām un darbības stratēģijai.
17. Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

V. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ
18. Klienta dati tiek glabāti atbilstoši Sabiedrības noteiktajiem glabāšanas terminiem saskaņa ar arējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
19. Klienta datu glabāšanas termiņš tiek noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem Sabiedrības leģitīmo interešu nodrošināšanai vai līgumu izpildei.
20. Klienta dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Klients vai Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, vērsties tiesā).
21. Pēc normatīvajos aktos noteiktajām Klienta datu glabāšanas termiņu beigām vai leģitīmo interešu beigšanās Klienta dati tiek dzēsti.

VI. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS
22. Klientam ir tiesības iesniegt datu pieprasījumu vispārējā kārtībā, lūdzot sniegt skaidrojumu, kādi dati par viņu tiek apstrādāti un kurus datus nepieciešams ierobežot. Šāds pieprasījums tiks izpildīts, ja tas būs juridiski pamatots un tehniski iespējams. Par datu ierobežošanas prasībām tiks informēti arī citi datu saņēmēji.
23. Klientam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī pieprasīt Sabiedrību veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu, kā arī apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
24. Klients var iesniegt Sabiedrībai pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
• rakstveidā nosūtot Sabiedrībai vēstules veidā uz Sabiedrības juridisko adresi Ķekavas nov., Baloži, Šķūņu iela 10, LV-2112, Latvija;
• elektroniskā pasta veidā, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz Sabiedrības e-pasta adresi info@avtopodbor.lv;
25. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem, cik tālu tas būs tehniski iespējams. Sabiedrība atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vēstulē pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
26. Klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt “tikt aizmirstam”. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, netiks pārtraukta tādu datu apstrāde, ko veic, pamatojoties uz citiem juridiskajiem pamatiem.
27. Atbilde, kura satur personas datus, vai atbilde par savu tiesību īstenošanu Klientam tiek sniegta tikai gadījumā, ja Klients ir iesniedzis rakstveida iesniegumu un Klients ir identificēts vienā no šādiem veidiem:
28.1. Klients Sabiedrības darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
29. Ja Klientam radušās sūdzības vai jautājumi saistībā ar Klientu privātuma politiku, Klients ir konstatējis iespējamu Personas datu aizsardzības pārkāpumu, Klients sazinās ar sabiedrību, izmantojot datu pārziņa kontaktinformācijā norādītos saziņas kanālus, kas norādīti šī privātuma politikas I sadaļā.
30. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

VII. SĪKDATŅU POLITIKA UN CITI NOTEIKUMI
31. Sabiedrības mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu politika pievienota šī Privātuma politikas pielikumā.
32. Sabiedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju - ievietojot Sabiedrības timekļa vietnē https://avtopodbor.lv.